تماس با ما

  شماره تماس ايران: 00989375551001
  شماره تماس عراق: 009647802596821

   

  جهت مشارکت در خدمت به زائران امام حسین در اربعین

  حساب بانک ملی ایران: 0355347411006

  شماره کارت: 6037997364572405

  بنام علی قزوینی حائری